Bata – Backstage Service by MediaMaking
Genere:
Backstage Service
Editing:
MediaMaking
MediaMaking Crew
Ricky Rashkoff

Ricky Rashkoff

Producer

Giorgio Tsvetkov

Giorgio Tsvetkov

Operatore video / DoP

Davide Puzziferri

Davide Puzziferri

Operatore video / DoP

Lorenzo Cassi

Lorenzo Cassi

Fonico / Tecnico audio

Niksa Sovran

Niksa Sovran

Operatore video / Editor